OM OSS

EUROSTEEL NYBRO AB

Vårt arv från Nybro Stålprodukter har lagt grunden för den styrka Eurosteel har idag. Med 70 anställda i Nybro, Småland hjälper vi våra kunder att få en effektiv produktion med hög leveranssäkerhet.

 

Lazarus Industriförvaltning AB förvärvade Stena Components Nybro AB från Stena Metallkoncernen i juli 2021 och bolaget bytte då namn till Eurosteel Nybro AB. Lazarus är ett investeringsbolag som inledde verksamhet 2019, innehar flertalet hel- eller delägda företag, och finansieras av ett antal av Sveriges ledande företagsledare, finanspersoner och entreprenörer. Läs mer om Lazarus Industriförvaltning AB här: Startsida – Lazarus

VILL NI VETA MER? KONTAKTA VÅRT TEAM

Vi är redo att möta er

MER OM EUROSTEEL

VÅR AFFÄRSIDÉ

Eurosteel erbjuder kvalificerad verkstadskompetens och kundanpassade stålkomponenter för Nordisk industri. Tillsammans med kunderna utvecklar vi ständigt våra tillverkningsprocesser och tjänster för att bättre kunna möta marknadens utmaningar.

 

Inom Eurosteel har vi en gedigen erfarenhet, närmare bestämt mer än 3000 års samlad kompetens inom olika områden. Detta gör oss unika och vi har stort kundfokus och sätter oss snabbt in i kundens behov och förstår att innovativa kundanpassade lösningar är trygga förutsättningar för värdeskapande affärer. Vi finns här för dig, så vad väntar du på? Kontakta oss så vi kan hjälpa just dig på ditt projekt.

EUROSTEELS UPPDRAG

VÅRT UPPDRAG

Vi producerar komponenter till våra kunders produkter. Vi levererar i alla faser från ämne till produkt och har hela processen från ritningar, avancerad bearbetning och efterbehandling med fokus på flexibilitet, kompetens och kapacitet.

 

Vi erbjuder tillverkning av kvalificerade stålkomponenter till svensk och nordisk industri. Detta gör vi genom plasmaskärning/gasskärning och vidareförädling av högkvalitativ grovplåt i egna anläggningar.

 

Vi skapar värden för dig genom hela produktionscykeln helt efter dina behov. Vi erbjuder:

 • Stor erfarenhet och kompetens
 • Komplett maskinpark
 • Kapacitet för avancerad cnc bearbetning
 • Samarbete inom produktutveckling
 • Kundanpassad förädlingsgrad
 • Korta ledtider
 • Hög leveranssäkerhet
 • Ledande nätverk av leverantörer
 • För våra leveranser gäller Allmänna Leveransbestämmelser NL 09

EUROSTEELS CERTIFIERADE VERKSAMHET

HÅLLBARHET & KVALITÉ

Verksamhetspolicy

Med kunden i centrum skall Eurosteel bedriva en verksamhet som karaktäriseras av produkter som överensstämmer med ställda krav, ett aktivt miljöarbete som strävar efter att skydda miljön, förebygga föroreningar och minska den totala miljöpåverkan, samt en god, säker och stimulerande arbetsmiljö som syftar till att förebygga skada och ohälsa.

Vårt åtagande är att:

 • arbeta för att uppfylla de lagar, föreskrifter och krav från kunder och andra betydande intressenter som företaget berörs av.
 • med hjälp av tydliga mål och förankring i jämställdhets- och mångfaldsfrågan bedriva ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som strävar mot ständiga förbättringar.
 • särskilt beakta att det systematiska brandskyddsarbetet och skyddet av våra tillgångar bedrivs på ett effektivt sätt.
 • i samråd och medverkan av arbetstagare och arbetstagarrepresentanter kontinuerligt arbeta för att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker.
 • stimulera medvetenheten hos anställda så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
 • regelbundet kontrollera miljöpåverkan i form av utsläpp och avfall samt om möjligt minska dessa.
 • beakta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter vid inköp och upphandlingar.
 • kontinuerligt kontrollera och följa upp att verksamheten och verksamhetsledningssystemet ständigt förbättras och utvecklas inom ramen för denna policy.

Vi arbetar konkret med att minska klimatpåverkan genom att effektivisera och minska de stora utsläppskällorna som el, uppvärmning och transporter. För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar. Hela verksamheten är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierad enligt:

 • ISO 14001:2015
 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001:2018
 • EN-1090
Miljö

Säkerhet

Vi verkar dagligen med visionen ett Eurosteel utan olyckor.  Vi bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete som en del av vårt kvalitetsarbete. Trygga arbetsplatser för medarbetare och besökare är prioriterade.

EUROSTEELS HISTORIA

HISTORIK

Vi har en lång historia som inleddes med Nybro Stålprodukter i Småland redan 1973.

Lazarus Industriförvaltning AB förvärvar Stena Components Nybro AB och byter namn kort efter till Eurosteel Nybro AB

2021

Avyttring av fabriken i Molkom

2018

Stena Components startas

2016

Produktionsytan utökas i Nybro

2008

Stena Metall förvärvar Eurosteel

2007

Stena Metall förvärvar Nomeko AB

2006

Nybro Stålprodukter byter namn till Eurosteel

2005

Nybro Stålprodukter startas

1973

KULTUR & VÄRDERINGAR

FÖRETAGSKULTUR

Vår företagskultur präglas av stor innovationskraft, nyfikenhet och ambition att driva utvecklingen i branschen. Vi slår oss inte till ro, utan jobbar kontinuerligt med att utveckla lösningar som möter dina behov, både idag och i framtiden. Sedan 1973 har Eurosteel vuxit och utvecklats. Vår kultur är stark och är en av våra främsta resurser. Den hjälper oss i vårt arbete med att skapa nytta – för dig som är kund, för oss själva och för samhället i stort.

 

Vår vision är att vara en förebild och ett innovativt företag. Vi tror på handlingskraften hos varje medarbetare.

 

Ansvar och beslutskraft ligger långt i organisationen och medarbetarna kan möta dig utan omvägar och med både personligt engagemang och resultatfokus.

Våra värden en utgångspunkt

Vår värden är gemensamma för oss alla och utgångspunkten för hur vi arbetar såväl i mötet med dig som kund och samarbetspartners som internt på våra arbetsplatser.

 

Öppet

Nära och tillgängliga
Välkomnande

 

Tryggt

Långsiktigt partnerskap
Säkra, resurseffektiva och hållbara lösningar
Erfarenhet och specialistkompetens

 

Utvecklande

Nya värden genom innovation, miljönytta och kompetensutveckling
Proaktiva med nya lösningar
Nytänkande och ständiga förbättringar

EUROSTEELS KOD

VÅR UPPFÖRANDEKOD

Tydliga riktlinjer för det dagliga arbetet

Vårt sätt att göra affärer, bemöta vår omvärld med respekt samt värna om mänskliga rättigheter och miljö är viktiga inslag i vårt dagliga arbete.

Vår Uppförandekod ger en översikt över vårt ramverk av policyer och instruktioner. Den syftar till att ge en ”etisk kompass” för företaget hur vi vill agera på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Den syftar också till att fastställa tydliga standarder för hur vi förväntas uppträda.

Uppförandekoden definierar också hur vi förhåller oss till kunder och andra partners, medarbetare, miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfullt företagande.

 

Uppförandekoden innefattar oss alla, och stöttar oss i rollen som arbetsgivare, i rollen som medarbetare, styrelseledamot och ägare. Även alla entreprenörer, konsulter, kunder och samarbetspartners som vi kommer i kontakt med ska följa den. Överträdelse av vår uppförandekod, vilket också innefattar våra policyer och instruktioner tolereras inte utan leder till följdverkningar.

Här finner du vår Uppförandekod 

Visselblåsarlagen

Eurosteel har en intern rapporteringskanal för rapportering av missförhållanden i samarbete med KPMG, läs mer i Informationstext – Visselblåsartjänst Eurosteel.

Vill du rapportera ett ärende ange följande adress:  https://wbreport.amo.kpmg.se/556179-4628