Integritetspolicy

Integritetspolicyn är senast uppdaterad 2022-02-03.

För oss på Eurosteel är våra kunders och samarbetspartners förtroende en av våra största tillgångar. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU 2016/679 och GDPR/Dataskyddsförordningen. I denna policy vill vi förklara vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem och vad vi använder dem till. Denna policy omfattar alla de tjänster och produkter som vi erbjuder.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer och IP-nummer kan klassas som personuppgifter.

Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. GDPR/Dataskyddsförordningen gäller dock inte juridiska personer.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Eurosteel Nybro AB org.nr 556179-4628, är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du gör förfrågningar, besöker vår webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exempelvis:

 • Namn och identifikationsnummer, ex personnummer, organisationsnummer eller nationellt id.
 • Kontaktuppgifter, exempelvis adress, telefonnummer och e-post
 • Kundnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om dina köp
 • IP-adress och information om din användning av Eurosteels webbplats.

Vad är syftet med att samla in och behandla uppgifter från dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra produkter och tjänster
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS samt telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

Vad har vi för laglig grund att behandla personuppgifter om dig?

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal legala grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att genomföra köp och för att kunna fakturera dig.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi sparar dock endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

Slutligen kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Detta samtycke kan återkallas av dig. För att återkalla ett samtycke kontaktar du oss, se detaljerad information under ”Kontakta oss” på vår hemsida.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, exempelvis till samarbetspartners och leverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Eurosteels leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter ska föras ut utanför EU/EES ska sådan överföring ske i enlighet med gällande dataskyddslagar och kräver att den mottagande enheten i det aktuella landet utanför EU/EES upprätthåller adekvat dataskyddsnivå eller att det finns ett annat skydd som innebär att överföringen är laglig.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till det.

Hur skyddas dina uppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Eurosteel ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas bland annat lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till oss info@eurosteel.se alternativt kontakta oss via uppgifterna under ”kontakta oss”. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Mer information om vilka cookies som används, data som de sparar och varför de används, samt val för användning av cookies på hemsidan hittar du här.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna informationstext vid behov. Den senaste versionen av vår integritetspolicy ska dock alltid finnas tillgänglig på vår hemsida. Kontaktuppgifter till ansvarig: Anna Lindström, ekonomiansvarig: 0481–770 148 alternativt: anna.lindstrom@eurosteel.se

Tjänster från Google

Google Ireland Limited är den juridiskt ansvariga enheten för alla Googles tjänster i Europa. Googles sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy

Google Web Fonts

För enhetlig representation av typsnitt använder den här sidan webbteckensnitt från Google så kallat Google Web Fonts (”GWF”). När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål så måste din webbläsare upprätta en direktanslutning till Googles servrar om inte vår webbplats kan eller lyckas i första hand leverera dig webbteckensnittet. Google blir därmed medveten om att vår webbsida nås via din IP-adress. Användningen av GWF görs i syfte att få en enhetlig och attraktiv presentation av vår hemsida. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av din enhet och webbläsare. Mer information om hantering av användardata finns på https://developers.google.com/fonts/faq

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager (“GTM”) från Google på vår webbplats.

GTM är ett taggprogram för att enkelt köra och hålla Javascriptskod uppdaterat och tillgängliga på vår webbplats. GTM möjliggörs genom att din webbläsare laddar ner ett litet Javascriptsprogram från någon av Googles egna servrar och blir därmed medveten om att vår webbsida nås via din IP-adress. Vi använder GTM primärt för att inkludera analysverktyget Google Analytics för att spåra och analysera besökstrafiken på webbplatsen. Om du har tillåtit webbplatsen att använda cookies för syftet ”Statistiska” tillåter du GTM att köras på din enhet och att skicka data vidare till Google analytics när du besöker vår webbplats och att data skickas mellan Googles servrar för GTM och din enhet. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR. Drar du tillbaka ditt samtycke till användning av cookies så upphör GTM att skicka data till Google även om programmet fortfarande laddas in på din enhet vid besök av webbplatsen och till dess att du åter godkänner cookies för Statistik.

GTM använder inte några cookies i sig utan hanterar olika taggar som körs med javascriptskod som i sin tur kan använda och vara beroende av cookies. Data samlas in till de individuella taggarna för de olika webbanalysverktygen som används. Därför skickas data i GTM till de individuella spårningsverktygen och sparas inte i GTM.

För mer information om Googles GTM: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics en analystjänst från Google. Google Analytics använder cookies och vilka dessa är ser du på vår cookie sida.

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafik på vår webbplats. All data som samlas in används uteslutande för statistiska ändamål. Vi behöver dessa uppgifter för att se statistik om besökarna på vår webbplats, så som antalet besökare, längden på besöken, vilka sidor på vår webbplats som besöks och var besökstrafiken kommer från. Dessutom hjälper det oss att hitta och ta reda på om alla delar av webbplatsen fungerar som önskat och hur man kan förbättra den.

Vi skapar inte användarprofiler, insamlingen är IP-anonymiserad och vi kan inte identifiera dig som individ. All användnings- och händelsedata lagrad i Google Analytics raderas efter maximalt 38 månader.

Informationen om ditt besök på vår webbplats genereras och sparas via cookies som sedan skickas vanligtvis till och sparas på en Google-server i USA. Innan detta sker anonymiserar Google din IP-adress. Endast i sällsynta fall kan en IP-adress överförs till en server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för att analysera din användning av vår webbplats för vår räkning, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till Google Analytics analystjänst. Uppgifterna delas inte vidare.

Implementering av Google Analytics sker genom Google Tag Manager (”GTM”) på vår webbplats. Grund för behandlingen med Google Analytics är enligt art. 6 (1) (a) GDPR. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka den för framtida behandling genom att ändra din inställningar för syftet ”Statistiska” i vår cookie-banner vid ditt första besök och därefter på vår cookie sida. I enlighet med art. 46 (2) (c), är möjliga överföringar till U.S.A. baserade på standard avtalsklausuler.

För att ta bort data sparat om din enhets besök på webbplatsen så behöver du ta bort alla cookies eller de som används på denna webbplats i din webbläsares inställningar.

Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps en karttjänst från Google. Google Maps är en karttjänst som vi använder på vår webbplats och som vi länkar till för att erbjuda en interaktiv tjänst så du enklare kan hitta till vår besöksadress. Vi implementerar Maps på vissa sidor på webbplatsen med en HTML-kod ”iframe” som länkar in en interaktiv extern sida från Googles servrar och karttjänst.

Om du har tillåtit webbplatsen att använda cookies i syftet Marknadsföring tillåter du Maps att köras på din enhet när du besöker vår webbplats och att data skickas mellan Googles servrar för karttjänsten och din enhet precis som om du hade besökt Googles webbplats och blir därmed medveten om att vår webbsida via din IP-adress. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR. Drar du tillbaka ditt samtycke till användning av cookies så upphör karttjänsten att kunna köras fram till dess att du åter godkänner. För mer information om Google Maps användarvillkor och länkar till sekretesspolicy se https://www.google.com/help/terms_maps/